» Zdjęcie miesiąca

<strong>Złoty</strong> medal 90PZLA MP Katarzyny RutkowskiejZłoty medal 90PZLA MP Katarzyny Rutkowskiej

» Ciekawostki

Czy wiesz, ze najstarszy medalista igrzysk olimpijskich ma 72 lata?

Najstarszym medalistą igrzysk olimpijskich jest Oscar Swahn ze Szwecji. Zdobył srebrny medal w strzelectwie w 1920 r. na igrzyskach w Antwerpii, mając 72 lata.

czytaj dalej...

» Tagi

» Ciekawostki

Czy wiesz jakie było największe oszustwo w historii maratonu olimpijskiego?

Bohaterem największego skandalu w historii olimpijskiego biegu maratońskiego był reprezentant USA, Fred Lorz. Wycofał się z biegu po 15 km a jednak przybiegł na metę pierwszy. Jak to zrobił?

czytaj dalej...

STATUT KLUBU SPORTOWEGO „PODLASIE”

Statut klubu KS „Podlasie”

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Sportowy „Podlasie”

§2
1. Siedziba Klubu mieści się w Białymstoku, a terenem działalności jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Klub może prowadzić działalność poza Granicami kraju.

§3
Klub jest członkiem Podlaskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Białymstoku.

§4
1. Klub działa zgodnie z następującymi ustawami:
– Ustawą o sporcie z dnia 25.06.2010r. / Dz.U. nr. 127 poz. 857/
– na podstawie przepisów Ustawy Prawo o stowarzyszeniach /Dz. U. z 1989 r. Nr.20 poz 104 z późniejszymi zmianami/
– Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2010 nr 234 poz. 1536) oraz na podstawie niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.

§5
Emblematem Klubu jest: bieżnia z biegaczem i obok napis KS Podlasie.

Rozdział II
Cele i środki działania

§6
Cele Klubu to:
1. Organizowanie działalności sportowej, rekreacyjnej, wychowawczej dla swoich członków w dyscyplinach określonych decyzjami władz Klubu.
2. Współpraca z Uczniowskimi Klubami Sportowymi z terenu województwa podlaskiego.
3. Zapobieganie poprzez organizację narkomanii i alkoholizmowi wśród młodzieży oraz innym patologiom społecznym.
4. Promowanie zdrowego trybu życia i wychowania poprzez sport.
5. Podjęcie działań na rzecz grup mających szczególnie trudną sytuację życiową.
6. Realizowanie celów wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w dziale upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz oświaty i wychowania.

§7
Dla osiągnięcia tego celu Klub:
1. prowadzi wśród swoich członków zajęcia sportowe i rekreacyjne,
2. organizuje zawody sportowe oraz bierze udział w imprezach sportowych i akcjach masowych,
3. zapewnia swoim członkom opiekę lekarską i szkoleniową oraz wyposażenie w podstawowy sprzęt sportowy, korzystanie z obiektów sportowych, z fachowej literatury i materiałów metodyczno-naukowych i poglądowych,
4. prowadzi działalność wychowawczą, kulturalną, towarzyską,
5. prowadzi planowo szkolenie zarówno dla początkujących jak i dla zaawansowanych członków poprzez kursy nauczania, treningi, zgrupowania i obozy,
6. wychowuje zawodników w świadomie przyjętej dyscyplinie klubowej konsekwentnie przestrzeganej, a wypadki przekroczeń karze zgodnie z wewnętrznymi przepisami,
7. przejmuje opiekę sportową nad młodzieżą szkolną na warunkach uzgodnionych z władzami szkolnymi,
8. może prowadzić działalność gospodarczą, a pozyskane z tego środki finansowe przeznaczyć na działalność statutową.

Rozdział III
Członkowie i ch prawa i obowiązki

§8
Członkowie dzielą się na:
– zwyczajnych
– wspierających
– honorowych

§9
Członkiem zwyczajnym jest osoba fizyczna zajmująca się uprawianiem sportu, bądź też inną formą statutowej działalności Klubu jak i działacze, uczestnicy życia kulturalnego i towarzyskiego Klubu, kibice.

§10
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która podpisze deklarację, zobowiąże się przestrzegać postanowień Statutu i czynnie uczestniczyć w życiu Klubu oraz opłacać ustalone składki członkowskie.
Deklaracja osób poniżej lat 18-tu powinna być potwierdzona zgodą rodziców, względnie opiekunów prawnych.

§11
Członkiem wspierającym jest osoba prawna lub fizyczna, która zgłosiła akces do Klubu i wyraża chęć moralnego i materialnego popierania działalności.

§12
Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla Klubu, który to zaszczytny tytuł uchwala Walne Zgromadzenie Członków Klubu.

§13
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego do Zarządu, Komisji Rewizyjnej, prawa wyborczego do wszystkich władz Klubu o ile ukończył 18 lat.
2. Uczestniczyć w zebraniach Klubu z prawem głosu.
3. Nosić znaczek i barwy Klubu i uczestniczyć w imprezach w barwach Klubu.
4. Wstępu na imprezy organizowane przez Klub na zasadach określonych przez władze Klubu. 5. Uczestniczyć w zawodach treningowych, kursach, obozach, imprezach kulturalnych, towarzyskich i innych organizowanych przez Klub.
6. Korzystać z urządzeń i sprzętu sportowego, turystycznego będącego w dyspozycji Klubu.
7. Wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Klubu, oceniać i poddawać krytyce ich działalność, w szczególnie uzasadnionych przypadkach korzystać z pomocy materialnej Klubu.
Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Klubu w oparciu o pisemny wniosek zainteresowanego. Zakres pomocy określa Zarząd Klubu każdorazowo w formie uchwały.

§14
Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1. Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminu i uchwał władz Klubu oraz dyscypliny Klubowej.
2. Branie czynnego udziału w realizacji zadań Klubu poprzez aktywną pracę w co najmniej jednej sekcji lub organie Klubu (sekcje sportowe, turystyczne, towarzyskie, sekcje kibiców itp.)
3. W życiu klubowym i osobistym postępować w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego.
4. Członkowie – zawodnicy mają szczególny obowiązek zachowania dyscypliny startowej i treningowej oraz godnie reprezentować Klub.
5. Chronić własność Klubu jako wspólnego dobra wszystkich członków.
6. Regularnie opłacać składki członkowskie.
7. Nie stosować i przeciwdziałać próbom stosowania środków dopingujących jako elementu podniesienia sprawności psychofizycznej.
8. Przestrzegać postanowień zawartych w Karcie Praw i Obowiązków Sportowca, trenera i działacza sportowego, określonych w stosownych przepisach władz centralnych.

§15
Członkowie honorowi mają prawa członków zwyczajnych, a obowiązki wymienione w § 14, pkt.: 1,3,5,6.

§16
Członkowie wspierający – osoby prawne i fizyczne mają prawo:
1. brania udziału w Walnym Zgromadzeniu Klubu z czynnym prawem głosowania (osoba prawna – członek wspierający posiada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu).
W posiedzeniu Zarządu Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.
2. wysuwać wobec wszystkich władz Klubu postulaty dotyczące działalności merytorycznej i statutowej.
3. wysuwać kandydatów do władz Klubu.

§17
Obowiązkiem członków wspierających jest:
1. przyczynianie się do rozwoju Klubu poprzez poparcie moralne i materialne.
2. opłacać składkę członkowską w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

§18
Członkostwo ustaje:
1. w wypadku śmierci członka.
2. po pisemnym zgłoszeniu wystąpienia. W odniesieniu do członków zwyczajnych – zawodników wymagana jest zgoda Zarządu Klubu.
3. w wypadku wykluczenia – wykluczenie może nastąpić przez Zarząd Klubu za:
a) popełnienie czynu wysoce nieetycznego,
b) umyślnego działania na szkodę Klubu i sportu w ogólnym znaczeniu – szczególnie naruszenie
c) rażącego nie przestrzegania przepisów Statutu, uchwał i zarządzeń władz Klubu oraz niepłacenia składek członkowskich przez kolejnych 6 miesięcy,
d) rażącego lekceważenia udziału w zawodach, treningach, zaniedbywania pracy zawodowej, bądź nauki
4. członek występujący zobowiązany jest uiścić wszystkie składki oraz zwrócić użytkowany majątek Klubu.
5. od decyzji Zarządu Klubu o wykluczenie członka przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia
6. decyzja o pozbawieniu praw członka honorowego przysługuje wyłącznie Walnemu Zgromadzeniu, wykluczenie członka wspierającego przysługuje Zarządowi Klubu z przyczyn podanych w § 18.

§19
W uzasadnionych przypadkach Zarząd Klubu może na wniosek członka zawiesić członkostwo, np. wyjazd za granicę, długotrwała choroba.

Rozdział IV
Władze Klubu

§20
1.Władzami Klubu są:
a) Walne Zgromadzenie członków Klubu (zwyczajne i nadzwyczajne)
b) Zarząd Klubu
c) Komisja Rewizyjna
2. W przypadku gdy ilość członków jest wyższa niż 100 osób, udział w Walnym Zgromadzeniu biorą delegaci członków zwyczajnych i wspierających wyłonieni zgodnie z ordynacją wyborczą przyjętą przez Zarząd Klubu.

Rozdział IV
Walne Zgromadzenie

§21
Walne Zgromadzenie członków jest najwyższą władzą Klubu.

§22
Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków zwołuje Zarząd co najmniej raz na 4 lata, na podstawie pisemnych zawiadomień rozesłanych na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia do wszystkich członków lub delegatów. W zawiadomieniu powinien być podany dzień, miejsce i godzina otwarcia Walnego Zgromadzenia (w pierwszym terminie, w drugim terminie oraz porządek obrad).

§23
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, Komisji Rewizyjnej lub na pisemne żądanie ¼ ogółu członków, podając motywy o rodzaju spraw mających być rozpatrzonymi oraz opatrzone wymaganą ilością podpisów.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w sposób podany w § 22.

§24
W Walnym Zgromadzeniu członków mają prawo brać udział członkowie zwyczajni i honorowi osobiście, a członkowie wspierający przez upoważnionego przedstawiciela.

§25
Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia konieczna jest w pierwszym terminie obecność co najmniej połowy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu członków, w drugim terminie zapadłe uchwały są prawomocne bez względu na ilość obecnych członków.

§26
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, obecnych na sali, uprawnionych do głosowania członków, w głosowaniu jawnym, a w sprawach personalnych w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji członków lub delegatów Walnego Zgromadzenia

§27
Walne Zgromadzenie otwiera Prezes lub członek Zarządu, względnie osoba przez nich upoważniona , Przewodniczący lub członek Klubu wybrany przez Walne Zgromadzenie.

§28
Do uprawnień Walnego Zgromadzenia członków należy:
1. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie całkowitego lub częściowego skwitowania – absolutorium ustępującym władzom.
2. ustalanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych
3. uchwalenie preliminarza budżetowego
4. uchwalanie zmian Statutu i podejmowanie decyzji dotyczącej likwidacji Klubu
5. przyznanie i pozbawienie członkostwa honorowego
6. rozstrzyganie odwołań członków od wszelkich decyzji władz Klubu, a w szczególności decyzji o wykluczenie
7. podejmowanie inicjatywy o współpracy z innymi organizacjami, związkami, stowarzyszeniami itp.
8. zatwierdzanie decyzji Zarządu o przystąpieniu Klubu do Federacji, Związków Sportowych oraz innych organizacji i stowarzyszeń
9. wybór w głosowaniu jawnym lub tajnym władz Klubu.

Rozdział IV
Zarząd Klubu

§29
Zarząd jest organem wykonawczym Klubu. Kieruje on w zakresie między Walnymi Zgromadzeniami – całokształtem działalności Klubu, a szczególności:
1. przyjmuje i zwalnia członków zwyczajnych i wspierających
2. kieruje działalnością sportową, wychowawczą, kulturalną i towarzyską Klubu, w tym dokonuje transferu zawodników
3. organizuje sekcje poszczególnych dyscyplin sportu, turystyki i inne
4. administruje i zarządza majątkiem Klubu
5. przyjmuje i zwalnia pracowników Klubu, ustala ich wynagrodzenie w tym Dyrektora Klubu, któremu może powierzyć do realizacji część swoich uprawnień
6. zwołuje Walne Zgromadzenie Członków i przygotowuje na nie materiały sprawozdawcze
7. sporządza preliminarze budżetowe, sprawozdania finansowe
8. zatwierdza kierownictwa sekcji Klubu wybierane na zebraniach tych sekcji
9. podejmuje inicjatywy i współpracuje z innymi organizacjami sportowymi, politycznymi, oświatowymi i podobnymi w celu realizacji zadań sportowych i wychowawczych przewidzianych przez Statut
10. udziela pełnomocnictwa do prowadzenia spraw Klubu

§30
Zarząd Klubu obowiązany jest prowadzić oddzielne listy członków zwyczajnych, wspierających i honorowych oraz stale je uaktualniać.

§31
Skład Zarządu tworzy od 7 do 11 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z niniejszym statutem.

§32
Wybrany na Walnym Zgromadzeniu Zarząd wybiera w głosowaniu tajnym lub jawnym ze swego składu:
1. Prezesa,
2. 3 Wiceprezesów,
3. Skarbnika,
4. Sekretarza,
którzy tworzą Prezydium Zarządu, nie później niż 7 dni od uprawomocnionego zarejestrowania zmian Statutu.

§33
W przypadku ustąpienia lub rezygnacji wybranych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Zarząd ma prawo na ich miejsce dokooptować do swego składu nowych członków. W okresie kadencji nie może być dokooptowana większa ilość niż 1/3 wybranego na Walnym Zebraniu składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§34
Posiedzenie Zarządu zwołuje i przewodniczy na nich Prezes lub jeden z Wiceprezesów.

§35
Do prawomocności uchwał konieczna jest obecność przynajmniej połowy członków Zarządu w tym Prezesa lub jego zastępców.

§36
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów; przy równej jej ilości decyduje głos Przewodniczącego zebrania.

§37
Prezes lub jeden z Wiceprezesów, lub wyznaczony członek Zarządu reprezentuje Klub na zewnątrz.

§38
Do ważności umów i zobowiązań konieczne są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa, lub Skarbnika Klubu.

§39
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.

§40
Zarząd może ustanawiać pełnomocników do spełniania określonych zadań należących do uprawnień Zarządu w szczególności takim pełnomocnikiem może być stale zatrudniony pracownik Klubu odpowiedzialny przed Zarządem, i za którego działalność ponosi odpowiedzialność Zarząd w granicach mu udzielonego pełnomocnictwa.

§41
Zarząd Klubu ustala wysokość wpisowego i składki członkowskiej oraz zwalnia niektórych członków z płacenia składek.

§42
Zarząd zobowiązany jest do prowadzenia księgi protokołów swych posiedzeń i uchwał.

Rozdział IV
Komisja Rewizyjna

§43
Komisja Rewizyjna Klubu jest organem kontrolującym Klubu i składa się z 3 członków. Wybierana jest przez Walne Zgromadzenie członków w głosowaniu tajnym lub jawnym. Komisja ze swego składu wybiera Przewodniczącego i zastępcę Przewodniczącego.

§44
Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy
1. kontrola nad działalnością całokształtu Klubu
2. sprawozdanie prawidłowego wykonania budżetu, zamknięcia rachunkowego, prowadzenia ksiąg finansowych i materiałowych.

§45
Komisja Rewizyjna ma prawo w każdej chwili, a obowiązek przynajmniej raz do roku przed Walnym Zgromadzeniem zbadać stan ksiąg oraz wszelkich akt i dokumentów związanych z działalnością Klubu i sporządzać protokół z kontroli.

§46
Komisja Rewizyjna składa na Walnym Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności i stawia wniosek w sprawie zatwierdzenia sprawozdań i zamknięć rachunkowych oraz udzielenie Zarządowi absolutorium.

§47
Komisja Rewizyjna ma obowiązek dokonać kontroli na zgłoszone na piśmie do Przewodniczącego żądania 1/10 liczby członków Klubu lub 2 członków Zarządu Klubu.

§48
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§49
Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu Klubu z głosem doradczym.

Rozdział V
Fundusze, majątek, sposób zaciągania zobowiązań

§50
Na fundusze Klubu składają się:
1. dochody z majątku Klubu
2. dochody z działalności statutowej
3. subwencje, dotacje osób prawnych
4. darowizny, spadki, zapisy
5. dochody ze zbiórek i imprez publicznych
6. składki członkowskie.

§51
Zobowiązania w imieniu Klubu zaciąga dwóch członków Zarządu, w tym Prezes, Wiceprezes lub Skarbnik Klubu.

Rozdział VI
Sekcja

§52
Sekcja jest podstawową komórką Klubu grupującą ludzi o podobnym kierunku zainteresowań.

§53
Sekcja wybiera swój Zarząd, który kieruje bieżącą działalnością sekcji.

§54
Skład Zarządu sekcji podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Klubu.

§55
Sekcja korzysta ze środków przewidzianych w budżecie Klubu, według poziomu sportowego reprezentowanego przez swoich zawodników lub celowo przeznaczonych na sekcję, ewentualnie poszczególnych zawodników.

Rozdział VII
Nagrody i wyróżnienia

§56
Zarząd Klubu ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla działalności Klubu osób.

§57
Klub może występować o nadanie odznaczeń resortowych i innych.

§58
Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określają właściwe przepisy.

Rozdział VIII
Kary

§59
Klub ma prawo nakładać na członków Klubu kary.

§60
Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaj kar określa regulamin dyscyplinarny Klubu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

Rozdział IX

§61
Zmiana Statutu i rozwiązania Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia członków Klubu powziętej większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Klubu.

Statut klubu KS „Podlasie”  Białystok, dn. 31.12.2012

» Główny sponsor

Logo stopka
Klub Sportowy "Podlasie"
15-465 Białystok, ul. Włókiennicza 4
tel. 85 652 05 25, fax. 85 652 05 25
e-mail: info@kspodlasie.pl